Trauksme

Cel trauksmi, ja savā darba vietā pamani darbības, kas rada aizdomas par iespējamu pārkāpumu un var kaitēt sabiedrības interesēm!

Trauksmes cēlājs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem:

 • korupciju un krāpšanu;
 • ētikas vai profesionālo normu pārkāpumiem;
 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • sabiedrības veselības apdraudējumu;
 • vides drošības apdraudējumu;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumiem;
 • konkurences tiesību pārkāpumiem un citiem Trauksmes celšanas likumā minētajiem gadījumiem.

 

ŅEM VĒRĀ!

 • Trauksmes celšanas gadījumā konfidencialitāte tiek nodrošināta. Atbilde uz saņemto ziņojumu tiks sagatavota ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc ziņojuma saņemšanas. Apliecinājums par ziņojuma saņemšanu tiks sniegts 3 darbdienu laikā.
 • Par trauksmes ziņojumu NAV uzskatāms anonīms iesniegums rakstos (piemēram, e-pasts) vai mutvārdos.
 • Par trauksmes celšanu NAV uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.
 • Ja SIA “Baltic Block” konstatēs, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, ziņojums tiks pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

SIA “Baltic Block” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Marika Peilāne Tālr.: +371 29287324, e-pasta adrese: lietvediba@balticblock.lv (ieteicamākais trauksmes ziņojuma iesniegšanas veids).